Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

1318
com_content.article
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Màng PP (PP Mesh)5.00 out of 50 based on 1 voters.


Màng PP (PP Mesh): là lo?i màng l?c lư t??ng phù h?p cho ?ng d?ng ti?n l?c ho?c l?c tách nói chung các lo?i dung môi, n??c tinh s?ch và dung d?ch ch?a t?p nhi?m vi sinh. PP Mesh ???c làm t? 100% v?t li?u s?i PP, có kh? n?ng ch?u nhi?t t?t.

+ ??c tính:

Là v?t li?u k? n??c (hydrophobic)

Có kh? n?ng ch?u nhi?t cao

+ ?ng d?ng:

Phân tích t?p nhi?m

Lo?i b? các c?n l?n

Thu h?i t? bào và các chu?i Protein

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!