Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

1317
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Màng Nylon (Nylon Mesh)0 out of 50 based on 0 voters.


Màng Nylon Mesh: là lo?i màng l?c phù h?p v?i d?i r?ng các lo?i dung môi, có d?i mesh rating t? 10 -180um.

+ ??c tính:

Là v?t li?u ?a n??c (hydrophilic)

Thích ?ng v?i d?i r?ng các lo?i dung môi

+ ?ng d?ng:

Thu ho?ch t?o và t? bào

Phân tích h?t c?n

L?c các lo?i c?n l?n

Là lo?i filter n?n cho các h? th?ng phân tích h́nh ?nh h?t b?i t? ??ng

Ti?n l?c cho các lo?i dung môi

Ki?m soát s?n

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!