Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

1316
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Màng Blotting (Bloting)0 out of 50 based on 0 voters.


Màng Blotting: ???c s? d?ng r?ng răi trong công ngh? sinh h?c nh? chuy?n Protein/DNA,RNA, Ph??ng pháp Westerns/Northerns/Southerns, Slot blots, ?i?m Protein, phát hi?n nucleic acid. Có nhi?u lo?i ?? l?a ch?n nh? màng chuy?n PVDF/Nylon, Màng Blotting Nitrocellulose/Nylon.

PVDF Transfer Membranes
Nitrocellulose Blotting Membrane

Unsupported Nitrocellulose Blotting Membrane
Nylon Transfer Membrane
Nylon Blotting Membrane

L?a ch?n màng: Tùy theo ?ng d?ng và yêu c?u c? th? khác nhau, có th? l?a ch?n các lo?i màng, v?t li?u, kích th??c và ??c tính phù h?p v?i yêu c?u k? thu?t.

 

 

Bio-lott NC membrane

Bio-lott PVDF membrane

Bio-lott Nylon

Mô t?

Là lo?i màng ph? bi?n nh?t ?ng d?ng trong k? thu?t phân tích và nghiên c?u. T?i thi?u hóa l??ng hóa ch?t làm ??t và có ?? tách chi?t th?p h?n. content.

Màng PVDF có ?? h?p ph? Protein cao, nên protein trong su?t quá tŕnh chuy?n và t́m ki?m l?i không b? m?t. Màng này t?i ?u cho vi?c ch?m ?i?m hu?nh quang t?ng tín hi?u v?i ?? nh?y cao.

C?u trúc m? cho phép t?i ?a vi?c s? d?ng trên tr?t t?  và lo?i b? t?t các t?p nhi?m, không làm nhi?u k?t qu?

C?u t?o

100% Pure Nitrocellulose

Polyvinylidene Fluoride

Nylon-6

?ng d?ng

Chuy?n Nucleic acid and protein trong Western and Southern blotting.

Western blotting, chu?i k?t g?n, phân tích amino acid, Gi?i tŕnh t? N/Protein, dot/slot blotting, glycoprotein visualization, lipopolysaccharide analysis

??m khu?n l?c, blotting ?i?m/slot, nuôi c?y t? bào…

Ph??ng pháp phat hi?n

Chromogenic, Radioactive, Fluorescent

Direct Stain, Enzyme-antibody Conjugates, Chromogenic, Chemiluminescent

Chromogenic, Radioactive, Fluorescent

Kh? n?ng k?t g?n Protein

125ug/cm2

Thu?c nhu?m

Amido black, India ink, Ponceau-S red,Colloidal gold, CPTS

Coomassie brilliant blue, Amido black, India ink, Ponceau-S red, Colloidal gold, CPTS, Toluidine blue, Transillumination, Sypro® ruby

Amido black, India ink, Ponceau-S red, Colloidal gold, CPTS

 

?ng d?ng

Phù h?p v?i:

Colony/Plaque Lifts

Nucleic Acid and Protein

Protein Transfers

Nucleic Acid

Protein Transfers

Nucleic Acid

?u ?i?m

Có ?? b?n cao

Không có s?i, không hóa ch?t thu?c th? vào v?t li?u

Ch?u ???c hóa ch?t

Khó cháy, ?? b?n cao

?? b?n, ?? nh?y cao

Kh? n?ng h?p ph? t?t

Ch?u ???c hóa ch?t

T??ng tac ?? g?n k?t

Hydrophobic & Electrostatic

Hydrophobic

Hydrophobic

C? ??nh

UV Crosslink Baking (Vacuum Oven)

Electroblott

UV Crosslink Baking

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!