Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

1315
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Màng Cellulo tái t? h?p (RC)0 out of 50 based on 0 voters.


Màng RC (Regenerate Cellluose): Màng Cellulose  tái sinh ???c làm t? v?t li?u cellulose tái sinh, gia c? l?c v?i các cellulose không d?. Là lo?i màng ?a n??c, có kh? n?ng ch?u dung môi t?t.

Phù h?p v?i các ?ng d?ng lo?i b? c?n kh?i dung môi. Có ??c tính hút th?m không ??c hi?u th?p. Lo?i màng 0,45um; 50mm th??ng ???c s? d?ng ?? siêu l?c và kh? khí dung môi  và pha ??ng cho s?c kư HPLC.

+ ??c tính:

?a n??c , d? dàng làm ??t

Kháng ch?u t?t v?i h?u h?t dung môi và d?ch co d?i pH t? 3 -12

Kh? n?ng th?m hút không ??c hi?u th?p

+ ?ng d?ng:

Lo?i b? c?n dung môi

L?c pha ??ng cho s?c kư HPLC

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!