Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Thu?t ng? l?c n??c

Chủ nhật, 18/08/2013

1377
com_content.category
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Thu?t ng? l?c n??c5.00 out of 50 based on 1 voters.


Biological Oxygen Demand / Biochemical Oxygen Demand

Nhu c?u oxy sinh hoc là m?t ph??ng pháp ???c s? d?ng ?? qu?n lư ch?t l??ng n??c. Thông s? BOD th? hi?n t?c ?? tiêu th? o xy c?a các vi sinh v?t trong ngu?n n??c.

Back-flush/ Backwashh / X? ng??c

Ḍng n??c ch?y ng??c chi?u trong h? th?ng ?? ??y các t?p ch?t ?ă b? thu gi? trên b? m?t v?t li?u l?c. Quá tŕnh này giúp làm s?ch h? th?ng.

Read more...

 
 

Thứ sĂ¡u, 25/11/2011

1318
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Màng PP (PP Mesh)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PP (PP Mesh): là lo?i màng l?c lư t??ng phù h?p cho ?ng d?ng ti?n l?c ho?c l?c tách nói chung các lo?i dung môi, n??c tinh s?ch và dung d?ch ch?a t?p nhi?m vi sinh. PP Mesh ???c làm t? 100% v?t li?u s?i PP, có kh? n?ng ch?u nhi?t t?t.

Read more...

 
 

Thứ sĂ¡u, 25/11/2011

1317
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Màng Nylon (Nylon Mesh)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng Nylon Mesh: là lo?i màng l?c phù h?p v?i d?i r?ng các lo?i dung môi, có d?i mesh rating t? 10 -180um.

Read more...

 
 

Thứ sĂ¡u, 25/11/2011

1316
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Màng Blotting (Bloting)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng Blotting: ???c s? d?ng r?ng răi trong công ngh? sinh h?c nh? chuy?n Protein/DNA,RNA, Ph??ng pháp Westerns/Northerns/Southerns, Slot blots, ?i?m Protein, phát hi?n nucleic acid. Có nhi?u lo?i ?? l?a ch?n nh? màng chuy?n PVDF/Nylon, Màng Blotting Nitrocellulose/Nylon.

Read more...

 
 

Thứ sĂ¡u, 25/11/2011

1315
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Màng Cellulo tái t? h?p (RC)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng RC (Regenerate Cellluose): Màng Cellulose  tái sinh ???c làm t? v?t li?u cellulose tái sinh, gia c? l?c v?i các cellulose không d?. Là lo?i màng ?a n??c, có kh? n?ng ch?u dung môi t?t.

Read more...

 
 

Thứ hai, 21/11/2011

1293
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Màng Polyvinylidene Fluoride (PVDF)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PVDF (Polyvinylidene Fluoride): lo?i màng vi l?c, n?ng l??ng liên k?t b? m?t th?p, ?n ??nh, có b?n ch?t k? n??c.

Read more...

 
 

Thứ hai, 21/11/2011

1292
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Màng Polyfluortetraethylene (PTFE)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PTFE (Polytetrafluorothylene): là lo?i v?t li?u m?i, m?t lo?i vi màng ???c cán m?ng t? s?i và gi?y. ?ng d?ng r?ng răi cho các ngành công nghi?p, hóa sinh, ?i?n t?, v?t li?u PTN….s?n xu?t d??c ph?m, n??c tinh s?ch, th?c ph?m ?? u?ng, hóa ch?t và l?c khí cho các tank lên men trong công nghi?p…

Read more...

 
 

Thứ hai, 21/11/2011

1291
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Màng Polypropylen (PP)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PP  (Polypropylene): ???c c?u t?o t? v?t li?u PP nguyên ch?t v?i các l? l?c h?p  th?. Lo?i màng này có ph? t??ng thích hóa ch?t r?ng thích h?p dùng l?c các m?u n??c và dung môi h?u c?.

Read more...

 
 

Thứ hai, 21/11/2011

1290
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Màng Polyethersulfone (PES)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PES (Polyethersulfone): là lo?i màng ?a n??c ???c c?u t?o t? v?t li?u PES polymer. V?i c?u trúc l? l?c ??i x?ng, cho phép l?u gi? nhi?u các h?t, t?c ?? l?c cao h?n các lo?i v?t li?u khác, ??ng th?i có ??c tính k?t g?n Protein và ho?t ch?t d??c th?p.

Read more...

 
 

Thứ hai, 21/11/2011

1289
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Màng Polycarbonate (PC)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PC (Polycarbonate): ???c ch? t?o t? màng PC m?ng ch?t l??ng cao. Màng PC có b? m?t ph?ng, m?m m?n, ???c ??nh d?ng v?i các kích th??c l? xác ??nh, t?c ?? ḍng cao và kh? n?ng ch?ng ch?u nhi?t, hóa ch?t t?t. Màng PC thích h?p cho vi?c phát hi?n, xác ??nh các h?t c?n trong dung d?ch ?n ṃn.

Read more...

 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!