Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

1370
com_content.article
(1 vote, average 3.00 out of 5)
So sánh giá thành 1 lít n??c c?t v?i 1 lít n??c t? máy l?c n??c siêu s?ch3.00 out of 50 based on 1 voters.


 A.  C?T N??C

A.1 Tiêu th? ?i?n n?ng

Nhi?t l??ng c?n thi?t cho quá tŕnh c?t n??c bao g?m:

            1)  Nhi?t l??ng c?n thi?t ?? t?ng nhi?t ?? c?a n??c t? nhi?t ?? môi tr??ng lên 100°C

            2)  Nhi?t l??ng c?n thi?t ?? bay h?i n??c ? 100°C

S? d?ng công th?c tính nh? sau:


       V I t = mc? + mL 

v?i      

            V = ?i?n áp (V)

            I  = ḍng ?i?n (A)

            t  =  th?i gian (s)

            m = kh?i l??ng (kg)

            c  = nhi?t dung riêng c?a n??c

                      = 4200JK-1kg-1 (h?ng s?)

            ?  = kho?ng trênh l?ch nhi?t ?? 

            L  = nhi?t hóa h?i n??c 

                      = 2.52 x 106 Jkg-1 (h?ng s?)

S? d?ng n??c ? nhi?t ?? môi tr??ng  25°C :

N?ng l??ng c?n thi?t ?? có 1 lit n??c c?t  

= (1)(4200)(75) + (1)(2.52 x 106 Jkg-1)

= 2.835 x 106  J

H? s? th?t thoát nhi?t ra môi tr??ng, chúng ta gi? s? hi?u qu? chuy?n hóa n?ng l??ng là 70%. Do ?ó,

N?ng l??ng c?n thi?t ?? thu ???c  1 lít n??c c?t là 

= (100/70) x 2.835 x 106  J

= 4.05 x 106  J

= 1.125 KWh   ( 1 KWh = 3.6 x 106  J)

Giá thành c?a 1 KWh ?i?n công nghi?p = 0.1431 SGD.

Giá thành ti?n ?i?n c?a 1 lít n??c c?t = 0.161 SGD 

 
A.2  Tiêu th? n??c

D? li?u thu nh?n ???c t? máy c?t n??c c?a pḥng thí nghi?m QC c?a công ty Asia Pacific Brewery :

N??c th?i                                                            = 2 L/min ho?c 120 L/h

N??c s?n ph?m                                                = 0.07 L/min ho?c 4.2 L/h

T?ng th? tích n??c máy c?n                            = 124.2 L/h

Hi?u qu? s? d?ng n??c c?a máy c?t n??c = (4.2 ÷124.2) x 100%

                                                                              = 3.38 %

?? t?o ra 1 lit n??c c?t, b?n c?n (124.2 ÷  4.2) = 29.57 L n??c máy

Giá thành n??c máy s? d?ng trong công nghi?p = 1.67 SGD trên 1000L

Giá thành t?o ra 1 lit n??c c?t  = 0.04938 SGD

K?t lu?n 

 

T?ng giá thành (n??c + ?i?n) ?? t?o ra 1 lít n??c c?t

    = (0.161 + 0.04938) SGD

    = 0.2104 SGD

Chú ư :   

Các tính toán trên ch?a tính t?i giá thành b?o d??ng ??nh k? máy c?t n??c (nh? là v? sinh dây may so, thay th? s?i ??t, c?u ch́, ....).

B.  H? TH?NG TINH S?CH N??C ELIX 3

K?t qu? tính toán d? trên giá thành th?c t? c?a máy ELIX 3 ( > 3L/h ? 25 °C, áp su?t 3.5 bar v?i t? l? s? d?ng n??c 15%)

             Th?i gian s? d?ng c?a c?t RO         = 3 n?m 

             Th?i gian s? d?ng trung b́nh c?a EDI     = >5 n?m

             Th?i gian s? d?ng trung b́nh Progard      = 5 tháng

             L??ng chlorine s? d?ng hàng tháng = 1  

             T?c ?? n??c ch?y    = (100÷15) x 3 = 20L/h

             Tiêu th? ?i?n n?ng c?a máy ELIX 3  = 0.035 KW/h

             Ti?n n??c máy công nghi?p               = S$ 1.67 trên 1000L

             Ti?n ?i?n s? d?ng trong công nghi?p = S$ 0.1431 trên KWh 

             Th?i gian h?at ??ng c?a máy ELIX 18 gi?/ngày (10 gi? bu?i t?i ?i?n ??y tank 30L và 8 gi? ho?t ??ng ban ngày) , 5.5 ngày/tu?n, 52 tu?n/n?m 

GIÁ THÀNH HO?T ??NG  GIÁ TRONG 1 N?M (SGD)

Giá thay c?t RO        166.67

Giá thay EDI                553

Giá thay c?t Progard    570

Giá Chlorine              22.46

Ti?n ?i?n                   25.78

Ti?n n??c                171.94

T?NG GIÁ THÀNH                                    1509.85

T?ng th? tích n??c t?o thành trong 1 n?m = 3 x 18 x 5.5 x 52

                                                                            = 15444 L

 

Giá thành 1 litre n??c ELIX = (1509.85 ÷ 15444) SGD

                                                =  0.0978 SGD

Phân tích chi phí kh?u hao máy

D?a trên l??ng 15444L n??c ???c t?o ra và s? d?ng trong 1 n?m:

C?t n??c 

Giá thành ??u t?                                      = 2000 SGD

Giá thành duy tŕ ho?t ??ng trong n?m= 0.2104 x 15444 = 3249.42 SGD

T?ng giá thành h?at ??ng 4 n?m          = 12997.68 SGD

T?ng giá thành tiêu t?n sau 4 n?m       = 14997.68 SGD

L?c n??c ELIX 

Giá thành ??u t?       = 8538 SGD

Giá thành duy tŕ ho?t ??ng trong n?m = 1509.85 SGD

T?ng giá thành h?at ??ng 4 n?m            = 6039.4 SGD

T?ng giá thành tiêu t?n sau 4 n?m          = 14577.4 SGD

K?t lu?n :

Các tính toán trên ch? ra r?ng sau g?n 4 n?m khách hàng s? thu h?i ???c giá thành ??u t? ban ??u c?a máy ELIX. Sau ?ó, khách hàng có th? ti?t ki?m ???c 1739.57 SGD m?i n?m.

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!