Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

1366
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Công ngh? s?n xu?t n??c siêu s?ch lo?i 10 out of 50 based on 0 voters.


 Vi?c s?n xu?t n??c siêu s?ch lo?i 1 c?n thi?t ph?i k?t h?p nhi?u công ngh? khác nhau ?? lo?i b? h?u h?t các lo?i t?p nhi?m

Nh?a trao ??i ion

H?t nh?a trao ??i ion có kích th??c l? nh? (< 1,2mm) v?i nhóm trao ??i ion liên k?t ??ng ho? tr? trên b? m?t và bên trong h?t. H?t nh?a Jetpore c?a Millipore có ??c tính: kh? n?ng k?t g?n cao, ??ng h?c trao ??i ion nhanh ?? ??t t?i tr? kháng cao và TOC th?p.

Thanh ho?t tính t?ng h?p

Than ho?t tính t?ng h?p ???c b?ng cách nhi?t phân có ?i?u khi?n h?t polystyren. Than ho?t tính có b? m?t h?p ph? l?n (>1000m2) và k?t g?n v?i các phân t? ch?t h?u c? lên thành l? nh? l?c Van der Waals nh? trong ph?n ?ng k? n??c.

?èn UV ôxi hóa

?èn UV ? b??c sóng 185 và 254nm cung c?p n?ng l??ng ?? bi?n ??i phân t? oxi ḥa tan trong n??c vào nhóm hydroxyl - tác nhân oxy hóa ?? bi?n ??i các ch?t h?u c? ḥa tan thành các phân t? tích ?i?n và sau ?ó thành CO2 ph?n ?ng v?i n??c t?o thành ion bicarbonat và carbonate, sau ?ó các ion này ???c lo?i b? nh? h?t nh?a trao ??i ion.

Màng vi l?c

S? d?ng màng vi l?c dùng ?? phân lo?i gi? l?i trên b? m?t màng l?c t?t c? các ch?t t?p nhi?m (các h?t và vi khu?n) có kích th??c l?n h?n l? l?c. Màng l?c c?a Millipore nh? màng Millipak ?ă ???c chu?n cho l?c ti?t trùng và có kèm theo ch?ng ch? ch?t l??ng.

Màng siêu l?c

Màng siêu l?c s? d?ng trong h? th?ng l?c n??c siêu s?ch c?a Millipore là d?ng ?ng s?i (hollow fiber) có kích th??c nh? nh?ng có di?n tích l?c l?n. Các màng l?c Pyrogard 5000 và Biopak UF ?ă ???c ?ánh giá là có kh? n?ng lo?i b? m?t cách hi?u qu? pyrogen và các nuckease (RNase, DNase). H?n n?a, màng siêu l?c có kh? n?ng gi? l?i trên b? m?t h?u h?t các h?t keo t?.

Nh?ng k? thu?t tinh s?ch s? d?ng trong l?c n??c siêu s?ch ???c s?p x?p theo m?t quy tŕnh ?ă t?i ?u hóa ?? ??m b?o ??t t?i ch?t l??ng n??c t?t nh?t. Vi?c tu?n hoàn n??c trong h? th?ng c?ng giúp duy tŕ ch?t l??ng n??c trong quá tŕnh ch? cho ??n t?n khi s? d?ng.

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!