Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

1362
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Các lo?i t?p nhi?m trong n??c0 out of 50 based on 0 voters.


N??c t? nhiên có 5 lo?i t?p ch?t chính không lo?i ???c và có m?t trong n??c máy
Các ion vô c?

Các ion vô c? có trong n??c máy th??ng là các cation nh? Natri, Canxi, Magie, S?t và các anion nh? Clo, Cacbonat và Sunfat. Ngoài ra c̣n có nhi?u lo?i ion khác tùy thu?c vào lo?i n??c ngu?n. Các ion này, dù ? m?c v?t, có ?nh h??ng ??n các ph?n ?ng hóa h?c c?ng nh? sinh h?c v́ các ion này th??ng có vai tṛ nh? các ch?t xúc tác

Các ch?t h?u c?


Các phân t? ch?t h?u c? có m?t trong n??c máy th??ng có ngu?n g?c sinh h?c. Các phân t? h?u c? bao g?m axit humic, tanin, lignin và các s?n ph?m phân h?y c?a th?c v?t. Tuy nhiên, các phân t? ch?t h?u c? nhi?m trong n??c có th? do chi?t t? ???ng ?ng b?ng v?t li?u h?u c?, ví d? nh? ?ng n??c PVC có th? t?o ra ester phthalate vào trong n??c. Các ch?t h?u c? ḥa tan có th? gây ?nh h??ng ??n các thí nghi?m sinh h?c nh? nuôi  c?y t? bào và làm sai l?ch các k? thu?t phân tích. Các h?p ch?t h?u c? dù ? m?c ?? th?p trong n??c s? d?ng ?? chu?n b? pha chi?t trong s?c kí l?ng có th? t?o ?? nhi?u cho ???ng n?n và làm gi?m ?? nh?y, ?? phân gi?i , do ?ó làm gi?m th?i gian s? d?ng c?a c?t s?c kí

Các h?t r?n và keo t?

N??c trong t? nhiên th??ng ch?a các h?t ch?t r?n x?p (có ngu?n g?c t? các sinh v?t), các h?t r?n c?ng (cát, ?á), c?ng nh? các h?t keo t? có th? gây ?nh h??ng ??n ho?t ??ng c?a các thi?t b?


Vi khu?n và các s?n ph?m ph?


N??c t? nhiên th??ng ch?a vi khu?n ??c bi?t là n??c b? m?t. Quá tŕnh clo hóa s? ??m b?o lo?i b? các vi khu?n gây h?i, nh?ng n??c máy v?n c̣n ch?a các vi sinh v?t s?ng. Vi khu?n có th? gây ra các v?n ?? khác nhau ??i v?i các thí nghi?m trong PTN do chính b?n thân chúng ho?c do các s?n ph?m ph? nh? pyrogen, enzyme nuclease, phosphatase ki?m.


Khí


N??c t? nhiên th??ng ch?a các khí ḥa tan nh? Nit?, Oxy và CO2. Khí Oxy có th? gây ?nh h??ng ??n các ph?n ?ng sinh hóa ??c hi?u và Nit? có th? t?o ra các b?t khí ?nh h??ng ??n các quá tŕnh nh? ??m h?t ho?c ?o b?ng máy quang ph?

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!