Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

1250
com_content.article
(3 votes, average 5.00 out of 5)
Gi?i thi?u Công ty TNHH Công ngh? ATP Vi?t Nam5.00 out of 50 based on 3 voters.


 

 

Kính chào Quư khách!

 

Công ty TNHH Công ngh? ATP Vi?t Nam chuyên cung c?p và phân phân ph?i các s?n ph?m l?c nh?: v? l?c, v?t li?u l?c và ph? ki?n l?c c?a các hăng s?n xu?t hàng ??u trên Th? gi?i trong các l?nh v?c:

 

D??c ph?m - v?cxin.

 

Th?c ph?m và ?? u?ng.

 

S?n xu?t công nghi?p nh? h? th?ng x? lư n??c RO-DI, quá tŕnh m?, quá tŕnh r?a, quá tŕnh l?c s?n, dung môi và hóa ch?t...

 

V?i d?i s?n ph?m ?a d?ng và phong phú, ch?t l??ng ??m b?o và giá c? t?t nh?t, chúng tôi tin t??ng r?ng chúng tôi ḥan toàn có th? ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a Quư khách hàng t? pḥng thí nghi?m (Lab), pḥng nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m (R&D), pḥng ki?m soát ch?t l??ng (QC) ??n quá tŕnh s?n xu?t.

 

?? có ???c thông tin chi ti?t v? s?n ph?m, c?ng nh? ?? chúng tôi có th? t? v?n và ph?c v? t?t nh?t cho Quư khách hàng, xin vui ḷng liên h? v?i chúng tôi theo ??a ch?:

 

 

Công ty TNHH Công ngh? ATP Vi?t Nam

 

??a ch?      T?ng 15, Ṭa nhà C'Land Tower, 156 Xă ?àn II - Qu?n ??ng ?a - Tp Hà N?i
?i?n tho?i:  04. 399  454  60 (line 1)                             
                      04. 324  844  38 (line 2)
Fax            :  04.  324  843  00
Website   :  www.atp.com.vn /  www.giaiphaploc.com                                    
R?t mong ???c h?p tác v?i Quư khách hàng!
 
Thay m?t công ty.
Giám ??c


ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP

CÔNG NGH? ATP VI?T NAM
T?ng 15 Ṭa nhà C'Land Tower
156 Xă ?àn 2, ??ng ?a, Hà N?i
Tel: 04. 3994 5460
04. 3248 4438
Fax: 04. 3248 4300
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday103
T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!