Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Bag Filter

Product Material Description Image  
BOS Gradient Filter Polypropylen,,,,, ???ng kính 17.8 cm X chi?u dài 81.32 cm/ FSI - USA Product Details
Polypropylen Polypropylen,,, FSI - USA Product Details
PP, Nylon, PES PP, Nylon, PES FSI - USA Product Details
Polypropylen Polypropylene,,, FSI - USA Product Details
Polypropylen Polypropylen FSI - USA Product Details
Polypropylen, Polyesther Polypropylen, Polyesther FSI - USA Product Details
Polypropylene.,. Túi BOS MAX là lo?i túi l?c có chèn c?t l?c mang ??n hi?u qu? l?c lên ??n 4 l?n so v?i túi BOS tiêu chu?n thích h?p v?i các ?ng d?ng yêu c?u ?? tinh khi?t cao Product Details
Polypropylene.,.,. Túi l?c BOS là lo?i túi hoàn toàn không có ???ng may. ?em ??n hi?u qu? l?c tuy?t ??i, là s?n ph?m lư t??ng cho các ?ng d?ng c?n ?? tinh khi?t cao c?n l?c tuy?t ??i. Product Details
PolyPropylene.,.,.,. FSI - M? Product Details
polyeste (PEEX) và polypropylene (POEX) TÚI L?C KÉO DÀI TU?I TH? EXTENDED LIFE (POEX/PEEX) Product Details
PE, PE t?ng tu?i th?, PP, PP t?ng tu?i th? Túi l?c d?ng hàn polyweld có l?i th? h?n h?n so v?i túi d?ng khâu, lo?i tr? kh? n?ng c?n ?i qua l? kim khâu ?em l?i hi?u qu? s? d?ng cao. Product Details
Polypropylene.,.,., Túi PONG ???c ch? t?o b?i v?t li?u ??c bi?t giúp kéo dài tu?i th? (MAX PONG) Product Details
Nylon, PE, PP, Teflon FSI - M? Product Details
Polypropylen Polypropylen,,,, FSI - USA Product Details
Nylon s?i ??n, Polyester s?i ?a, Polypropylene s?i ??n Túi l?c d?ng l??i ???c ch? t?o t? v?i d?t kim ho?c d?t thoi mang ??n hi?u qu? tuy?t v?i v?i chi phí th?p và ch? dùng m?t l?n, có th? ch?u ???c ?n ṃn và hàng ho?t các hoá ch?t khác nhau. Product Details
  • «« Start
  • « Prev
  • 1
  • Next »
  • End »»
Display #  
Results 1 - 15 of 15
ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP ATP
T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!