Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Distillation vs Filtration

1369
com_content.article
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Distillation vs Filtration5.00 out of 50 based on 1 voters.


GI?I THI?U

S? phát tri?n c?a khoa h?c công ngh? luôn ??ng hành cùng v?i vi?c c?i ti?n các thi?t b? ph?c v? cho nghiên c?u khoa h?c. Cùng v?i các thông s? khác, ch?t l??ng c?a n??c s?ch trong pḥng thí nghi?m là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng ?nh h??ng t?i k?t qu? nghiên c?u. ? th? k? tr??c, công ngh? c?t n??c ???c s? d?ng r?t ph? bi?n ?? t?o ra n??c s?ch. Ngày nay, các công ngh? tinh s?ch m?i ?ă ???c c?i thi?n v? hi?u qu? và ch?t l??ng, do ?ó có th? c?nh tranh ???c v?i công ngh? c?t n??c c?.

Trên c? s? lư thuy?t và th?c nghi?m, chúng tôi ?ă ti?n hành so sánh và phân tích hi?u qu? c?a h? th?ng l?c n??c siêu s?ch c?a Millipore v?i h? th?ng c?t n??c 1 và 2 l?n.

CÔNG NGH?

Trong quá tŕnh ch?ng c?t, n??c ???c gia nhi?t, bay h?i và ng?ng t? ? b́nh h?ng. Các t?p ch?t có trong n??c nh?: các ion, các ch?t h?u c?, các h?t r?n và vi khu?n s? ???c gi? l?i trong b́nh ??t. Tuy nhiên, s? có m?t s? h?p ch?t h?u c? có th? b? lôi cu?n theo h?i n??c nh? các ch?t h?u c? d? bay h?i và các ch?t h?u c? có nhi?t ?? sôi g?n gi?ng nhi?t ?? sôi c?a n??c.

Máy l?c n??c Elix s? d?ng các công ngh? l?c n??c siêu s?ch ti?n b? nh?t nh? công ngh? th?m th?u ng??c (RO) kh? ion d??i tác d?ng c?a ?i?n tr??ng (EDI) và tia c?c tím (UV). Trong khi công ngh? RO là công ngh? màng l?c th?m th?u ng??c ???c s? d?ng r?ng răi trên th? tr??ng c̣n công ngh? EDI s? d?ng công ngh? trao ??i ion liên t?c ?ă ???c ??ng kư b?n quy?n và ???c s? d?ng trong t?t c? các h? Elix c?a Millipore.
 

K?T QU? VÀ TH?O LU?N

H́nh 1: S? ?? nguyên lư c?t n??c và các ?i?m l?y m?u
H́nh 2: S? ?? nguyên lư RO-EDI và các ?i?m l?y m?u c?a h? th?ng Elix UV
A: Ch?t l??ng n??c c?t 1 l?n
B’: Ch?t l??ng n??c t?i ??u ra c?a b́nh ng?ng c?a thi?t b? c?t n??c 2 l?n
B: Ch?t l??ng n??c t?i b́nh h?ng s?n ph?m n??c c?t 2 l?n.

Các t?p ch?t h?u c? – Phân tích TOC

TOC: là t?ng hàm l??ng cácbon có kh? n?ng ôxi hóa, ch? s? này thay ??i r?t nhi?u theo th?i gian t? ngày này t?i ngày ti?p theo, ??c bi?t là ??i v?i n??c b? m?t (nh?y c?m v?i ?i?u ki?n không khí)

H́nh 1: bi?u ?? so sánh ch? s? TOC c?a n??c ? các ?i?m l?y m?u khác nhau (Elix: máy Elix, Single D: n??c c?t 1 l?n, Double D: n??c c?t 2 l?n và TAP: n??c c?p)

S? k?t h?p công ngh? RO và EDI ?em l?i hi?u qu? rơ ràng h?n trong vi?c lo?i b? các h?p ch?t h?u c? so v?i c?t n??c 1 l?n và 2 l?n. ?i?u này có th? gi?i thích là do công ngh? th?m th?u ng??c ?ă lo?i b? h ?u h?t các t?p ch?t có kích th??c l?n h?n kích th??c l? c ?a màng l?c RO (10-8m). Thêm vào ?ó, EDI d? dàng lo?i b? ph?n l?n các ch?t h?u c? mang ?i?n tích.

So v?i s? k?t h?p RO-EDI th́ c?t n??c h?u nh? không có kh? n?ng lo?i b? các ch?t h?u c? kh?i l??ng phân t? nh? mà có th? bay h?i theo h?i n??c.

Các t?p ch?t vô c? – Phân tích s?c kư

B?ng 1: B?ng so sánh n?ng ?? cation (ion + ) trong n??c
B?ng 2: B?ng so sánh n?ng ?? anion (ion - ) trong n??c

N?u chúng ta quan tâm t?i t?ng hàm l??ng ion c̣n gi? l?i sau các b??c tinh s?ch khác nhau th́ xét v? m?t t?ng th?, máy Elix có kh? n?ng lo?i b? t?t h?n các ch?t vô c? có trong n??c.

C̣n n?u chúng ta xét t?i các ch?t h?u c? mang ?i?n tích nh? annonium th́ máy elix có kh? n?ng lo?i b? hi?u qu? h ?n so v?i máy c?t n??c. ?ó là do NH3 có kh? n?ng tan hoàn toàn trong n??c và d? dàng b? lôi cu?n theo h?i n??c. C̣n ??i v?i máy Elix, các t?p ch?t ?ó d? dàng b? gi? l?i trong l?p ??m trao ??i ion c?a EDI. So v?i h? th?ng c?t n??c 1 l?n, th́ c?t n??c 2 l?n c?ng ch? ti?p t?c làm gi?m hàm l??ng các ion mà thôi.

T?p nhi?m vi sinh v?t

Quá tŕnh ch?ng c?t ???c bi?t ??n nh? quá tŕnh ti?t trùng n??c, ng??i ta không phát hi?n vi sinh v?t ? n??c l?y tr?c ti?p
t? b́nh ng?ng (0 cfu/ml). Tuy nhiên, n??c c?t l?i r?t d? nhi?m vi sinh v?t trong quá tŕnh thu h?i s?n ph?m ? b́nh h?ng (0- 448 cfu/ml). C̣n hàm l??ng vi khu?n có trong n??c ??u ra c?a máy Elix t? 0 – 1.3 cfu/ml.

Chi phí n?ng l??ng và b?o d??ng

V? tiêu th? ?i?n n?ng: Elix tiêu th? kho?ng 35 Wh, c̣n máy c?t n??c 2 l?n tiêu th? kho?ng 6000 Wh.

V? tiêu th? n??c: v?i cùng 1 l??ng n??c s?n ph?m, Elix tiêu th? g?n b?ng 1 ph?n 10 so v?i máy c?t n??c 2 l?n. H? s? s? d?ng n??c c?a máy Elix là 20,5 – 22,1% so v?i máy c?t n??c là 2,1 – 3,3%.

V? chi phí b?o d??ng: Máy Elix không c?n b?o d??ng trong ṿng 3 tháng c̣n máy c?t n??c 2 l?n c?n b?o d??ng ??nh k? hàng tu?n v?i axít m?nh.

?I?U KI?N TI?N HÀNH QUÁ TR̀NH TH? NGHI?M

Trong th? nghi?m chúng tôi s? d ?ng máy c?t n??c 2 l?n Aquatron 4000D c?a hăng Bibby Sterilin, Staffordshire, Anh.

H? th?ng RO-EDI s? d?ng máy l?c n??c Elix 10 UV c?a hăng Millipore, M?.

C?p cùng ngu?n n??c máy ? Saint-Quentin-en-Yvelines, Pháp. Các ?i?m l?y m?u nh? mô t? ? các ph?n trên. Các m?u ?em phân tích b?ng các ph??ng pháp nh? mô t? ? các trên. N??c ???c th?i b? sau khi l?y m?u. N??c ???c l?y sau khi máy ho?t ??ng ?n ??nh trong 1 gi? v?i các thi?t b? thích h?p.

??i v?i ph??ng pháp s?c kư, 100 ml m?u ???c ch?a trong chai polyethylen ?ă ???c r?a s?ch, s? d ?ng máy s?c kư Dionex DX-500 (Dionex Corporation, Sunnyvale, CA, M?) v?i c?t tách s? b?. Cation ???c tách b?ng c?t CS12A trong môi tr??ng isocratic, r?a gi?i b?ng 20mM axit methanesulfonic. Anion ???c tách b?ng c?t AS17 trong môi tr??ng isocratic, r?a gi?i b?ng EG40.

Hàm l??ng TOC ???c ?o b?ng máy ?o TOC, k?t h?p v?i x? lư axit, quá tŕnh oxi hóa b? m?t và ôxi hóa b?i tia UV.

M?u n??c ?em phân tích ch? tiêu vi sinh ???c ??ng trong chai s?ch, ?ă ti?t trùng. M?u vi sinh ???c nuôi ? 300C trong 72 gi? trong ??a R2A.

T?t c? các ?ng ??u ???c thay ??i tr?c? khi th?c hi?n thí nghi?m này.

K?T LU?N

Các k?t qu? nghiên c?u ch? ra r?ng h? th?ng Elix hi?u qu? h?n so v?i máy c?t n??c 1 l?n và 2 l?n trong quá tŕnh làm gi?m hàm l??ng TOC và vi sinh.

Hàm l??ng h?u h?t các ch?t t?p nhi?m ion c?a máy l?c n??c và máy c?t n??c ??u bi?u di?n b?ng ??n v? ppb. Các k?t qu? ch?ng minh r?ng ??i v?i ph?n l?n các ion, hàm
l??ng ion c?a n??c t? máy Elix b?ng ho?c th?p h?n, th?m chí m?t s? ion th?p h?n nhi?u so v?i n??c c?t.

Thêm vào ?ó, trong ph?n k?t qu? th?o lu?n, h? th?ng c?t có chi phí ho?t ??ng cao h?n (chi phí ?i?n và n??c) ho?c khó s? d?ng (d? ?óng c?n)

Các k?t qu? nghiên c?u này ch? ra ?i?u mà gi?i khoa h?c ?ă th?a nh?n: ph??ng pháp c?t n??c ?ă ???c thay th? b?ng công ngh? l?c RO
k?t h?p v?i trao ??i ion EDI. Công ngh? này gi? ?ang tr? thành tiêu chu?n và ???c s? d?ng ?? cung c?p n??c siêu s?ch cho các pḥng thí
nghi?m.

THAM KH?O

1. Dimitrakopoulos, T., Vanatta, L. E., Feuillas, E., “Qualification of an Electro-Deionization Module via Experimental Design and Ion-Chromatographic Studies,” Journal of Chromatography A, 1039 (2004) 63-70.

2. Halpeth, M.K., “Evaluation of Millipore Elix-3 System”, TERI (The Energy and Resources Institute), March 2004.

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!