Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Why have to change filter ontime?

1368
com_content.article
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Why have to change filter ontime?5.00 out of 50 based on 1 voters.


?i?u ki?n kiên quy?t ??m b?o ch?t l??ng n??c siêu s?ch trong pḥng thí nghi?m

Tóm t?t

V?t li?u l?c là m?t trong nh?ng nhân t? quan tr?ng quy?t ??nh t?i ch?t l??ng c?a n??c s?n ph?m c?ng toàn b? h ?at ??ng c?a máy l?c n??c.

M?i m?t v?t li?u l?c có kh? n?ng lo?i b? m ?t ho?c m?t vài lo?i t?p ch?t có trong n??c. Tuy nhiên trong quá tŕnh s? d ?ng, các t?p ch?t tích l?y l?i trong các v?t li?u l?c, không nh?ng làm m?t kh? n?ng lo?i b? t ?p ch?t mà c̣n làm ḥa tan m?t l??ng t?p ch?t tr? l?i vào trong n??c. ?i?u này làm gi?m ch?t l??ng n??c và ho?t ??ng chung c?a máy.

Ch?t l??ng n??c siêu s?ch thông th??ng ???c ?o b?ng tr? kháng, tuy nhiên thông s? này ch? ph?n ánh m?c ?? ô nhi?m ion mà thôi, nó không ph?n ánh thông s? vi sinh v?t, h?t hay ch?t h?u c?. V́ v?y v?i nh?ng
h? th?ng l?c n??c siêu s?ch mà ch? ki?m soát  t?p ch?t b?ng cách ?o tr? kháng s? không ??m b?o lo?i b? các ch?t h?u c? hay nh?ng t?p ch?t khác v́ kh? n?ng lo?i b? ch?t h?u c? c?a v?t li?u có th? b ? quá t?i ho?c m?t tác d?ng tr??c khi quá tŕnh lo?i b? ion h?t tác d?ng. Do ?ó c?n nh?ng nghiên c?u ?ánh giá tác ??ng và s? thay ??i kh? n?ng lo?i b? t?p ch?t c?a các v?t li?u l?c theo th?i gian. Bên c?nh ?ó, trong th?i gian g?n ?ây, Millipore c?ng ?ă gi?i thi?u m?t th? h ? máy l?c n??c Milli-Q A10 m?i có kh? n?ng ki?m soát hàm l??ng TOC (t?ng hàm l??ng cacbon h?u c?) cùng v?i ch?c n?ng ?o tr? kháng truy?n th?ng.

B?n tóm t?t k? thu?t này mô t? 4 ph??ng pháp th??ng ???c s? d?ng r?ng răi trong các máy l?c n??c siêu s?ch và s? bi?n ??i c?a các v?t li?u l?c theo th?i gian.

 

1. Than ho?t tính

 

Than ho?t tính ???c s? d?ng r?ng răi trong quá tŕnh l?c n??c siêu s?ch. Nó có kh? n?ng lo?i b? các t?p ch?t h?u c? có trong n??c b?ng ph??ng pháp h?p ph?. Hi?n nay có hai lo?i than ho?t tính, t? nhiên và t?ng h?p, các ??c tính c?a nó c?ng khác nhau r?t nhi?u, ph? thu?c vào v?t li?u ch? t?o, quá tŕnh s?n xu?t và nhà cung c?p.

V?t li?u ph? bi?n nh?t là Các bon ho?t tính t? nhiên ???c làm t? g? ho?c v? d?a. V?t li?u này có kh? n?ng h?p ph? các ch?t h?u c? có kh?i l??ng phân t? nh? v?i ???ng ??ng h?c ch?m và gi?i phóng tr? l?i các t?p ch?t vào trong n??c. V́ lư do ?ó mà lo?i v?t li?u này không ???c s? d?ng trong h? th?ng l?c n??c c?a Millipore mà ch? ???c s? d?ng nh? v?t li?u r? ti?n, hi?u qu? trong các c?t ti?n l?c tr??c quá tŕnh l?c th?m th?u ng??c (RO)

Than ho?t tính t?ng h?p ???c t?o ra t? các h?t nh?a styren pyrolysis. Nó có cùng c?u trúc l? mao qu?n và di?n tích b? m?t cao gi?ng than ho?t tính nh?ng có kh? n?ng h?p ph? nhanh các ch?t h?u c? có kh?i l??ng phân t? nh? và có kh? n?ng gi? l?i các t?p ch?t r?t t?t.

Qua nhi?u nghiên c?u th? nghi?m, chúng tôi nh?n th?y r?ng sau m?t th?i gian s? d?ng, l??ng ch?t h?u c? b ? gi? l ?i trên b? m ?t và trong các ?ng mao qu?n s? d ?n làm băo ḥa than ho?t tính, làm m?t kh? n?ng h?p ph? c?a than. Không nh?ng v?y, các t?p ch?t b? gi? l?i lâu ngày c̣n làm t?c c?t l?c và là môi tr??ng dinh d??ng cho sinh v?t phát tri?n, t?o ra các s?n ph?m ph? ḥa tan vào trong n??c. Gây ?nh h??ng t?i ch?t l??ng n??c c?ng nh? các b? ph?n khác c?a máy. Theo nghiên c?u c?a chúng tôi c?ng ch? ra r?ng, trong kho?ng th?i gian 3 tháng ??u, m?t ?? vi sinh v?t v?n th?p v́ chúng ?ang ? tr?ng thái ti?m sinh và thích nghi. Nh?ng sau 6 tháng th́ m?t ?? vi sinh v?t t?ng ?? t bi?n, nguyên nhân là vi sinh v?t ?ă thích nghi v?i môi tr??ng dinh d??ng m?i, ?ă t?ng h?p ?? các h? enzym th?y phân c? ch?t. Chúng s? s? d?ng ngu?n dinh d??ng b? gi? l?i trong than ho?t tính ?? sinh sôi, phát tri?n và s? th?i vào n??c các s?n ph?m trao ??i ch?t có kh?i l??ng phân t? nh? h ?n. ?ây là m?t trong nh?ng nguyên nhân làm ?nh h??ng t?i ch?t l??ng n??c và h?at ??ng c?a máy.

Chúng tôi khuy?n cáo nên thay ??nh k? 6 tháng nh?ng c?t l?c có s? d?ng than h?at tính.

 

2. ??m trao ??i ion

??m trao ??i ion có kh? n?ng gi? l?i ion b?ng l?c hút t?nh ?i?n. M?t ma tr?n polyme ???c t?o ra b?ng cách trùng ng?ng c?a styren và divinylbenzen (DVB). DVB là tác nhân liên k?t chéo gi?a các chu?i polystyren, do ?ó ph?n tr?m c?a DVB ?nh h??ng t?i c?u trúc l?, kh? n?ng ch?ng ch?u hóa h?c và c? h?c c?a h?t nh?a, kh? n?ng lo?i b? ion và kh? n?ng ḥa tan các ch?t h?u c? vào trong n??c.

Các h?t nh?a trao ??i ion khác nhau có ??c tính r?t khác nhau, kích th??c h?t nh?a, c?u trúc l?, kh? n?ng b?n hóa h?c/ c? h?c và ?? liên k?t chéo. T?t c? các ??c tr?ng này ?nh h??ng t?i kh? n?ng g?n k?t, t?c ?? và l?a ch?n c?a nh?a, ??ng th?i ?nh h??ng kh? n?ng ḥa tan ion, ch?t h?u c? và h?t r?n vào trong n??c.Sau ?ó h?t nh?a ???c ho?t hóa b?ng cách g?n k?t các nhóm ch?c trao ??i ion b?ng liên k?t ??ng hóa tr? v?i ṿng th?m benzen c?a styren. Kh? n?ng trao ??i ion ???c tính b?ng gam NaCl.

Sau m?t th?i gian s? d ?ng, các nhóm ch?c trao ??i ion d?n d?n b? băo ḥa và m?t kh? n?ng gi? l ?i các ion. Không nh?ng v?y, theo th?i gian, m?t l??ng nh? các ion tr??c kia b? gi? l?i trong l?p ??m trao ??i ion s? ḥa tan tr? l?i vào trong n??c và làm gi?m ch?t l??ng c?a n??c. Khi ?ó các h?t nh?a trao ??i ion này g?n nh? m?t tác d?ng và tùy theo lo?i v?t li?u mà có th? ho?t hóa tr? l?i ho?c th?i b?.

Th?i gian thay th? c ?t l?c trao ??i ion ph? thu?c vào l??ng t?p ch?t có trong n??c c?p, l?u l??ng n??c s? d ?ng. Hăng chúng tôi khuy?n cáo nên thay th? ??nh k? 1 n?m các c?t l?c trao ??i ion.

 

3. Màng l?c

Màng l?c có kh? n?ng gi? l?i 100% các h?t và vi khu?n có kích th??c l?n h?n kích th??c l? l?c.

Ch?t l??ng v?t li?u c?a màng l?c ??c bi?t quan tr?ng b?i v́ di?n tích b? m?t c?a chúng r?t l?n, và ??c bi?t là chúng n?m r?t g?n ?i?m l?y n??c, do ?ó s? ?nh h??ng tr?c ti?p t?i ch?t l??ng s?n ph?m cu?i cùng.

 

Màng l?c cu?i

Màng l?c Millipak ???c s? d?ng ? ?i?m l?y n??c c?a Milli-Q, có kích th??c l? l?c 0,22um ??m b?o lo?i b? vi khu?n và các h?t r?n.

V́ v?y, sau m?t th?i gian dài s? d ?ng, các l? c?a màng l?c d?n d?n b? b?t kín, làm gi?m t?c ?? l?y n??c s?n ph?m, th?m chí gây t?c màng l?c.

Không nh?ng v?y, các t?p ch?t d?n d?n b? phân h?y thành nh?ng ch?t có kh?i l??ng phân t? th?p h?n và ?i qua l? l ?c, làm gi?m ch?t l??ng n??c s?n ph?m.

Qua nghiên c?u chúng tôi khuy?n cáo nên thay th? màng l?c cu?i (Millipak) ??nh k? 6 tháng.

 

Màng siêu l?c cho n??c không có pyrogen

Pyrogen có trong n??c s? ?nh h??ng t?i quá tŕnh phân tích t? bào, sinh h?c phân t? và chu?n ?oán. Màng l?c hollow fiber s? d?ng trong máy Milli-Q ?ă ???c ki?m tra ch?t l??ng, ??m b?o gi?m hàm l??ng endotoxin trong n??c(LRV>4). C?u trúc c?a v?t li?u ???c l?a ch?n ?? ??m b?o ch? ḥa tan l??ng nh? nh?t các ion và các ch?t h?u c? và cho phép ti?t trùng b?ng NaOH ??m ??c. V?i màng l?c Biopak, v́ c?u trúc màng l?c không th? ti?t trùng nên c?n thay th? ??nh k? t? 3-4 tháng.

 

4. ?èn UV

?èn UV s? d?ng trong h? th?ng l?c n??c c?a Millipore có 3 lo?i, chúng khác nhau ? b ??c sóng phát x?, 185nm, 254nm hay k?t h?p 2 b??c sóng trên. ?èn UV185 có tác d?ng ô xi hóa các h?p ch?t h?u c? thành cacbonic và n??c nên th??ng ???c s? d ?ng trong công ?o?n lo?i b? các ch?t h?u c? trong máy hay trong b? ph?n ?o TOC.

C̣n các lo?i ?èn UV254 có kh? n ?ng di?t vi sinh v?t nh? vào kh? n?ng phá h?y enzym và các axit nucleic c?a vi sinh v?t nên chúng ???c s? d?ng trong công ?o?n di?t vi sinh v?t trong máy và trong các tank ch?a n??c.

C??ng ?? sáng và tu?i th? c ?a ?èn UV gi?m d?n theo th?i gian, do ?ó kh? n?ng oxi hóa c?ng nh? tiêu di?t vi sinh v?t s? b? gi?m d?n. V́ v?y ?? ??m b?o ch?t l??ng n??c, chúng tôi khuy?n cáo nên thay th? ??nh k? 1 n?m.

 

K?t lu?n: Làm th? nào ?? ??m b?o duy tŕ ch?t l??ng n??c

?i?u ki?n kiên quy?t ?? ??m b?o duy tŕ ch?t l??ng n??c ?ó là luôn ?? máy h?at ??ng ?úng cách, v? sinh ??nh k? hàng tháng và thay th? các ?? tiêu hao ?úng h?n.

V?i các h? th?ng l?c n??c siêu s?ch mà ch? ki?m soát t?p ch?t b?ng cách ?o tr? kháng th́ kh? n ?ng lo?i b? ch?t h?u c? c?a v?t li?u có th? b? quá t?i ho?c m?t tác d?ng tr??c khi quá tŕnh lo?i b? ion h?t tác d?ng. K?t qu? là các t?p ch?t h?u c? b? tách và tan tr? l?i vào trong n??c. Hàm l??ng ch?t h?u c? gi? l?i trong các v?t li?u l?c c?ng cung c?p môi tr??ng dinh d??ng cho vi sinh v?t sinh tr??ng và phát tri?n t?o ra enzym nuclease và pyrogen. V́ v?y ?? ??m b?o ch?t l??ng n??c th́ vi?c thay th? các c?t l?c không nên ch? d?a vào giá tr? tr? kháng mà c?n d?a vào th?i gian s? d?ng.

??i v?i các h? th?ng Mill-Q A10 m ?i, ???c trang b? thi?t b? ??c TOC và tr? kháng, th́ vi?c thay th? các ph? ki?n l?c có th? th?c hi?n khi giá tr? TOC ho?c tr? kháng d??i ng??ng ch?p nh?n cho phép c?a máy.

N?u các ch?t h?u c? nhi?m t?p ho?c s?n ph?m ph? c ?a vi sinh v?t ?nh h??ng t?i ?ng d?ng và k?t qu? c?a b?n th́ không ???c ?? v?t li?u l?c trong h? th?ng h?n m?t n?m và nên thay th? ??nh k? sau 6 tháng s? d?ng.

??i v?i gi?i h?n vi sinh v?t (cfu/ml) ho?c yêu c?u không có pyrogen, ?i?u quan tr?ng là ph?i th?c hi?n các test ki?m tra vi sinh và endotocxin ?? nh k?. Millipore phân tích hàm l??ng endotoxin theo ph??ng pháp ??nh l??ng ??ng h?c turbidimetic LAL (Limulus Amoebocyte Lysate). K?t h?p Cape Cod, Woods Hole, MA USA, chi ti?t có th? yêu c?u TB064.

 

Tài li?u tham kh?o

The Quantification of Ribonuclease in Ultrapure Water

Byron M. Stewart, Millipore Corporation Poster presented during the Pittsburgh Conference in 1993

The measurement and significance of total organic carbon in laboratory water systems

Jacques Moulin (1), Paul Melanson (2), and Michael Retzik (1) Millipore S.A., St Quentin en Yvelines (2) Anatel Corp., Boulder, CO, U.S.A. 02/96 - American Laboratory 28

Studies on the long-term stabilities of the background of radionuclides in inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

A review of radionuclide determination by ICP-MS Thomas U. Probst, Institut für Radiochemie, Technische Universität München, Walther-Meißner-Strasse 3, D-85747 Garching, Germany 12/96. Fresenius J. Anal. Chem. 354

Laboratories measuring TOC to maintain high-purity water

Karen Clark (Anatel), Michael Retzik (Anatel), Daniel Darbouret (Millipore) 02/97 - Ultrapure Water Magazine, Volume 14, N°2

Comparison of Milli-Q PF Plus Water to DEPC-Treated Water in the Preparation and Analysis of RNA

Y.-H. Huang, P. Leblanc, V. Apostolou, B. Stewart and R.B. Moreland 10/95 - BioTechniques 19: 656-661 Boston University Medical Center, Boston, MA, and Millipore Corporation, Bedford, MA, USA

Development and Characterization of a Conditionally Transformed Adult Human Osteoblastic Cell Line.

Peter V.N. Bodine, Mark Trailsmith, and Barry S. Komm 01/96 - Journal of Bone and Mineral Research, Volume 11, Number 6, pp 806-819 (1) Women’s Health Research Institute, Wyeth-Ayerst, Radnor, Pennsylvania, U.S.A. (2) Division of Bone Metabolism and Osteoporosis Research, Wyeth-Ayerst, Radnor, Pennsylvania, U.S.A.

Nerve cell culture with ultrapure pyrogen-free water. Qualification of the Milli-Q PF for pyrogen removal.

S. Kohsaka (1), Y. Inuzuka (2), D. Darbouret (3) 11/96 - Internal Millipore, DDA9674 (1) Division of Neurochemistry, National Institute of Neuroscience, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan (2) Laboratory Water Division, Nihon Millipore Ltd, Tokyo, Japan (3) Laboratory Water Division, Millipore S.A., St Quentin, France

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!