Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Technical production ultrapure water type 2

1365
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Technical production ultrapure water type 20 out of 50 based on 0 voters.


Có nhi?u công ngh? tinh s?ch dùng trong h? th?ng l?c n??c c?p II. Cách hi?u qu? nh?t là ??u tiên n??c ???c l?c th?m th?u ng??c sau ?ó là kh? ion (RO-DI) ho?c ?i?n hóa kh? ion (RO-Elix). Millipore k?t h?p nh?ng công ngh? x? lí này vào m?t d?i s?n ph?m

 

Công ngh? Elix

• N??c ?i vào b? ph?n Elix (EDI) ph?i là n??c RO lo?i 3
• Nh?a trao ??i ion trong b? ph?n này liên t?c ???c tái sinh nh? ḍng ?i?n. Quá tŕnh này ?̣i h?i r?t ít n??c và n?ng l??ng
• Không c?n quá tŕnh b?o d??ng ??c bi?t ho?c tái sinh nh? hóa ch?t có th? làm h?ng h?t
• Quá tŕnh công ngh? này ?ang tr? thành tiêu chu?n cho vi?c s?n xu?t n??c c?p II và thay th? d?n cho máy c?t n??c và thi?t b? kh? ion thông th??ng trong PTN

?ng d?ng:

Nh́n chung, n??c ???c tinh s?ch nh? công ngh? Elix thích h?p cho s? d?ng v?i nh?ng phân tích ? m?c ?? ph?n tri?u (ppm) ho?c cao h?n ph?n t? (ppb) và c?ng có th? s? d?ng cho nhi?u ?ng d?ng khác trong PTN nh?:
• Chu?n b? dung d?ch ??m và môi tr??ng, ??c bi?t là trong vi sinh, chu?n ?? (tr? tr??ng h?p phân tích v?t), pH ho?c nh?ng phân tích hóa h?c chung
• Chu?n b? m?u không có ?? nh?y cao
• Ph?n ?ng hóa h?c x?y ra trong môi tr??ng n??c
• Làm n??c ??u vào cho t? môi tr??ng, n?i h?p
• Nghiên c?u mô
• R?a d?ng c? th?y tinh, có th? n?i vào máy r?a d?ng c?
• N?u s? d?ng thêm c?t trao ??i ion th́ n??c có th? dùng trong máy sinh hóa và dùng v?i t? khí h?u

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!