Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Control contaminations in water

1363
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Control contaminations in water0 out of 50 based on 0 voters.


Có 2 lo?i ch?t ô nhi?m chính trong n??c: các mu?i vô c? và các ch?t ḥa tan h?u c? nh? ?ă nói ? trên gây ?nh h??ng ??n h?u h?t các thí nghi?m trong PTN và do ?ó c?n ki?m soát chúng tr?c tuy?n trong h? th?ng n??c c?a pḥng thí nghi?m

 

?? d?n ?i?n

M?c ?? nhi?m c?a các h?t ion vào trong n??c dùng trong PTN ???c xác ??nh b?ng cách ?o thông s? ?? d?n c?a n??c. Millipore ?ă phát tri?n m?t lo?t các thi?t b? ?o ?? d?n ??ng tr?c phù h?p v?i các lo?i n??c khác nhau c?ng nh? các lo?i các k?t c?u ?i?n t?, ph?n m?m, các qui tŕnh chu?n máy khác nhau ?? ??m b?o ư ngh?a và ?? chính xác c?a thông s? hi?n th?

T?ng l??ng cacbon h?u c? (TOC)

N?ng ?? c?a các ch?t h?u c? ḥa tan trong n??c ???c ki?m tra b?ng thi?t b? ?o TOC. Thi?t b? ?o TOC A10 c?a Millipore s? d?ng quá tŕnh oxi hóa t?i ?i?m cu?i b?ng ?èn UV ?? ?o t?ng l??ng cacbon h?u c? ḥa tan (TOC) trong n??c tinh s?ch m?t cách chính xác và ??u ??n

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!