Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Standard and role of tank containing ultrapure water

1361
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Standard and role of tank containing ultrapure water0 out of 50 based on 0 voters.


Trong quá tŕnh b?o qu?n, n?u ?i?u khi?n b?o qu?n không t?t th́ n??c siêu s?ch r?t d? b? nhi?m tr? l?i các lo?i t?p ch?t t? môi tr??ng (v?t li?u c?a b́nh ch?a, h? th?ng ???ng ?ng,…) và không khí (vi sinh v?t, khí cacbonic,…). V́ v?y mà ch?t l??ng n??c s? b? gi?m d?n theo th?i gian.

Sau nhi?u n?m nghiên c?u, chúng tôi ?ă ??a ra h? th?ng b́nh ch?a v?i nhi?u tính n?ng có kh? n?ng duy tŕ ???c ch?t l??ng n??c siêu s?ch trong pḥng thí nghi?m.

B̀NH CH?A PE 30, 60 VÀ 100L

• Ch?t li?u PE ???c l?a ch?n ?? gi?m thi?u s? chi?t c?a v?t li?u vào n??c

• K? thu?t ?úc cùng v?i vi?c l?a ch?n v?t li?u thích h?p giúp gi?m s? t?o thành màng Biofilm

• C?u trúc h́nh tr? làm gi?m s? ti?p xúc b? m?t v?i n??c

• C?u t?o ?áy côn cho phép làm s?ch và r?a trôi hoàn toàn

• N??c tinh s?ch ???c d?n vào t? phía ?áy ?? ng?n c?n s? h?p th? CO2

• ?èn UV giúp duy tŕ l??ng vi khu?n ? m?c th?p • Van l?y n??c ? phía tr??c

• N?p ??y hoàn toàn kín ??m b?o không có s? thâm nh?p c?a không khí vào trong b́nh

• C?a m? phía trên r?ng giúp làm s?ch d?

• Thi?t k? g?n nh?, ti?t ki?m di?n tích

 

B̀NH CH?A SDS 200, 350L VÀ H? TH?NG PHÂN PH?I

B́nh ch?a SDS 200 và 350L c?a Millipore k?t h?p nh?ng công ngh? tiên ti?n và nh?ng ??c tính t?t nh?t ?? ??m b?o duy tŕ ch?t l??ng n??c tinh s?ch trong quá tŕnh d? tr? • Ch?t li?u PE giúp làm gi?m th?i ch?t h?u c? vào trong n??c và b? m?t nh?n giúp làm gi?m t?o thành màng Biofilm

• ?áy b́nh ch?a h́nh côn nên không có th? tích ch?t và cho phép làm s?ch d? dàng • B? ph?n kh? trùng t? ??ng dùng ?èn UV (ASM) làm gi?m l??ng vi khu?n trong quá tŕnh d? tr? n??c

• Có ???ng x? ch?ng tràn

• Có phin l?c khí ?? tránh t?p nhi?m t? không khí vào n??c

• Kèm theo h? th?ng b?m ?? phân ph?i n??c ra nhi?u ?i?m


B? ph?n kh? trùng n??c t? ??ng và ??u ?o m?c ?? n??c

• B? ph?n kh? trùng t? ??ng ASM v?i ??u ?o n??c có th? tách ḍng n??c vào t? h? th?ng n?u phát hi?n trên h? th?ng có ph?n h?. B? ph?n ASM s? hi?n th? th?i gian và ngày tháng d? tr? n??c • S? d?ng ?èn th?y ngân UV ? b??c sóng 254nm ?? ti?t trùng

• Có ch??ng tŕnh ??t tr??c v?i b??c nh?y 10 phút/ngày t? ??ng chi?u ?èn UV ?? ??t hi?u qu? t?i ?u

• Có th? ??t thêm ch??ng tŕnh ?? ?áp ?ng yêu c?u c?a các ?ng d?ng khác

• Th?i gian kh? trùng t?i ?a lên t?i 60 phút/ngày

• Có th? ch?n ngôn ng? hi?n th? và th?i gian th?c c?a ??ng h?

 

Phin l?c khí ??m b?o duy tŕ ch?t l??ng n??c s?ch

Không khí có th? gây nhi?m cho n??c b?i khí cacbonic, các h?t, vi sinh v?t và các h?p ch?t h?u c? bay h?i t? PTN. ?? b?o v? n??c tinh s?ch kh?i nh?ng t?p nhi?m này, Millipore s? d?ng m?t lo?i phin l?c khí có các ?u ?i?m nh? sau:

• Có ch?a than ho?t tính ?? h?p ph? các h?p ch?t h?u c? d? bay h?i (bao g?m các dung môi trong PTN nh? aceton, chloroform và methanol)

• Các h?t soda chanh ?? lo?i b? CO2

• Màng Durapore k? n??c ?? lo?i b? h?t và các vi khu?n

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!