Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Ultrapure water knowledge

1360
com_content.article
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Ultrapure water knowledge5.00 out of 50 based on 1 voters.


N??c tinh khi?t

Vi?c s? d?ng các môi tr??ng không ch?a endotoxin là ?̣i h?i c?n thi?t ??i v?i các thí nghi?m nghiên c?u và nuôi c?y t? bào. Vi?c l?a ch?n các thành ph?n d?ng b?t ch?t l??ng cao ?? ḥa tan t?o thành d?ng b?t ???c th?c hi?n m?t cách c?n th?n, có h? th?ng, trong khi ?ó, vi?c l?a ch?n ?úng n??c, thành ph?n ph? bi?n nh?t, có ch?t l??ng phù h?p ?ôi khi l?i b? xao lăng.

 

?? chu?n b? môi tr??ng không ch?a endotoxin th́ ?i?u quan tr?ng là ph?i s? d?ng n??c không ch?a endotoxin. Lo?i n??c có ch?t l??ng nh? v?y ch? có th? có ???c t? h? th?ng l?c n??c ???c thi?t k? ??c bi?t cho m?c ?ích này. Thu?t ng? “N??c Milli – Q” ?ă ???c s? d?ng nh? 1 t? chu?n trong nhi?u protocol trong các báo cáo khoa h?c, th?c t? có ǵ liên quan gi?a “Milli – Q” và “n??c có ?? tinh s?ch cao”? Có ph?i ch? là 1 lo?i n??c? M?t lo?i n??c có th? s? d?ng trong t?t c? các ?ng d?ng khác nhau?

Trong các ph?n ti?p theo s? mô t? công ngh? s?n xu?t n??c tinh s?ch và các l?i ích ?áng chú ư c?a các công ngh?. Vi?c k?t h?p các công ngh? s? mang l?i nhi?u lo?i n??c tinh s?ch phù h?p v?i các ?ng d?ng khác nhau c?a các pḥng thí nghi?m. Các ?ng d?ng này không ch? gi?i h?n ? l?nh v?c nuôi c?y t? bào mà bao g?m c? l?nh v?c sinh h?c phân t?, sinh hóa, tinh s?ch protein và các k? thu?t phân tích. ??i v?i m?i m?t ?ng d?ng, các lo?i n??c ???c phân chia thành n??c không ch?a endotoxin, không ch?a nuclease, tr? kháng cao, n?ng ?? ch?t h?u c? th?p, và c̣n ???c phân chia theo yêu c?u l??ng n??c s? d?ng và phân ph?i

Các lo?i n??c dùng trong pḥng thí nghi?m

Có nhi?u tiêu chu?n ??nh ngh?a khác nhau d?a trên lí do k? thu?t và kinh t? cho các lo?i n??c dùng trong PTN. M?c ?ích c?a các tiêu chu?n
này là ??m b?o r?ng n??c ?úng ch?t l??ng phù h?p v?i các ?ng d?ng, ??ng th?i gi?m thi?u chi phí trong PTN – S?n xu?t n??c lo?i I
??t h?n so v?i n??c lo?i II, n??c lo?i III

N??c lo?i III là c?p ?? th?p nh?t trong các lo?i n??c PTN, ???c dùng ?? r?a d?ng c?, cho vào b? ?n nhi?t, n?i h?p ho?c làm n??c ??u vào
cho các h? th?ng l?c n??c c?p I

N??c lo?i II là n??c s? d?ng cho các ?ng d?ng chung trong PTN nh? chu?n b? dung d?ch ??m, dung d?ch pH, chu?n b? môi tr??ng nuôi c?y vi sinh c?ng nh? làm n??c ??u vào cho thi?t b? l?c n??c lo?i I, máy sinh hóa, t? ?m nuôi c?y t? bào và t? môi tr??ng. Ngoài ra c̣n ???c s?
d?ng chu?n b? c? ch?t cho t?ng h?p và phân tích hóa h?c

N??c lo?i I là n??c ???c dùng cho các ?ng d?ng yêu c?u nghiêm ng?t nh? chu?n b? pha ??ng trong ch?y HPLC, chu?n b? m?u tr?ng và pha loăng m?u trong ch?y GC, HPLC, AAS, ICP-MS và các k? thu?t phân tích cao c?p khác. Dùng ?? chu?n b? dung d?ch ??m và môi tr??ng cho nuôi c?y t? bào ??ng v?t, IVF, s?n  xu?t các ch?t dùng trong sinh h?c phân t? (gi?i tŕnh t? DNA, ch?y PCR) và chu?n b? dung d?ch cho ?i?n di và blotting

Vi?c s? d?ng n??c lo?i I trong các ?ng d?ng c?n n??c c?p II th??ng là ?? gi?m thi?u các sai sót t?o ra do quá tŕnh thao tác c?a ng??i
th?c hi?n thí nghi?m

 

??c tính c?a n??c dùng cho pḥng thí nghi?m

Nhi?u tài li?u ???c công b? ?ă ??a ra các yêu c?u v? ch?t l??ng n??c s? d?ng cho các pḥng thí nghi?m chuyên d?ng nh?: ASTM và ISO3696 cho các ?ng d?ng trong pḥng thí nghi?m, CLSI h??ng d?n cho pḥng thí nghi?m ch?n ?oán. Nhi?u PTN khác s? d?ng các tiêu chu?n theo d??c ?i?n c?a châu Âu ho?c M?.

B?ng d??i ?ây ch? ra các ??c tính khác nhau c?a các lo?i n??c khác nhau:

 


NA: ch? tiêu không phân tích
Các giá tr? này ch? là ??a ra h??ng d?n v́ m?t s? pḥng thí nghi?m s? yêu c?u lo?i n??c có ch?t l??ng theo các tiêu chu?n qui ??nh. Trong m?t s? tr??ng h?p, nhi?u PTN sinh h?c phân t? s? d?ng n??c c?p I không ch?a c? DNase và RNase; phân tích v?t ? d??i m?c ?? ppt yêu c?u n??c có ?? tinh s?ch cao h?n n??c c?p I; n??c r?a d?ng c? th?y tinh trong m?t vài tr??ng h?p ph?i không ch?a pyrogen.

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!