Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Filtration Glossary

1377
com_content.article
(0 votes, average 0 out of 5)
Filtration Glossary0 out of 50 based on 0 voters.


 

Biological Oxygen Demand / Biochemical Oxygen Demand

Nhu c?u oxy sinh hoc là m?t ph??ng pháp ???c s? d?ng ?? qu?n lư ch?t l??ng n??c. Thông s? BOD th? hi?n t?c ?? tiêu th? o xy c?a các vi sinh v?t trong ngu?n n??c.

Back-flush/ Backwashh / X? ng??c

Ḍng n??c ch?y ng??c chi?u trong h? th?ng ?? ??y các t?p ch?t ?ă b? thu gi? trên b? m?t v?t li?u l?c. Quá tŕnh này giúp làm s?ch h? th?ng.

 

By-Pass valve

Van s? d?ng ?? ki?m soát ḍng n??c thay th? khi c?n thi?t. Ḍng này th??ng không ch?y qua 1 ho?c nhi?u công ?o?n l?c.

Brackish water / N??c l?

N??c l? là n??c có hàm l??ng mu?i l?n h?n n??c ng?t nh?ng ch?a b?ng n??c bi?n. Hàm l??ng mu?i trong n??c l? là kho?n 0.5 - 30 grams/lít

Clogging / t?c ngh?t

Các ch?t b?n ?óng c?n trên b? m?t v?t li?u l?c ng?n không cho ḍng n??c ch?y qua và làm cho áp xu?t c?a h? th?ng t?ng cao.

COD

Chemical Oxygen Demand – Nhu c?u oxy hoá h?c – M?t phép th? ch?t l??ng n??c ?? qua ?ó gián ti?p ?o hàm l??ng các h?p ch?t h?u c? trong ngu?n n??c (th??ng tính b?ng mg/l).

Debris / t?p ch?t r?n

Là s? l??ng các ch?t r?n h?u c? và vô c? thu ???c trên b? m?t c?a v?t li?u l?c. S? l??ng ???c tính b?ng ppm, kích th??c th??ng tính b?ng micron.

Density/ M?t ??

Là t? l? tính theo s? l??ng c?a m?t ch?t trên m?t s? l??ng t?ng th?.

Depth filtration/ L?c sâu

Lo?i b? và/ ho?c gi? l?i các ch?t r?n không tan b?ng cách ch?n và gi? l?i trong các l?p v?t li?u l?c.

Differential Pressure/ Chênh áp

???c xác ??nh thông qua s? chênh l?ch áp su?t gi?a ??u vào và ??u ra c?a h? th?ng. Chênh áp s? t?ng lên khi h? th?ng l?u gi? ???c m?t kh?i l??ng các ch?t b?n. T?i m?t m?c ?? nào ?ó ng??i ta ph?i thay/ r?a/ x? v?t li?u l?c.

DIN:

The German Institute for Standardization (Deutsches Institut fur Normung e.V.); Vi?n này th??ng ??t ra các quy chu?n ?? th? và phân lo?i các thi?t b? l?c.

Effective Filtration Area / Di?n tích kh? l?c

Là t?ng di?n tích b? m?t c?a các v?t li?u l?c có th? t?o ra ḍng ch?y trong quá tŕnh l?c.

Effluent / ḍng ch?y ra

Là ch?t l?ng ?ă ???c l?c và ch?y ra kh?i thi?t b? l?c.

Filter/ thi?t b? l?c

Là lo?i thi?t b? có ch?c n?ng tách ???c t?p ch?t ra kh?i ngu?n n??c b?ng các rào c?n v?t lư, các quy tŕnh x? lư hoá h?c và/ ho?c sinh h?c

Filter area/ Di?n tích l?c

T?ng di?n tích b? m?t c?a b? ph?n l?c, th??ng tính b?ng in2 ho?c cm2.

Filter Cake / “bánh” l?c

M?t m?ng các t?p ch?t ?óng c?n trên b? ph?n l?c, làm t?c ngh?n không cho n??c ch?y qua b? ph?n l?c và làm t?ng ?? chênh áp.

L?c

Là quá tŕnh b?t bu?c ḍng n??c / ḍng khí ph?i ch?y qua m?t lo?i v?t li?u có các l? nh? ?? lo?i b? các t?p ch?t.

Filtration Degree/ Rate – C?p l?c

Th??ng tính theo kích th??c c?a l? l?c (th??ng là micron)

Filtration Element/ B? ph?n l?c

Thành ph?n chính c?a m?i thi?t b? l?c quy?t ??nh ki?u l?c và m?c ?? l?c

Filtration Velocity / T?c ?? l?c

???c tính b?ng l?u l??ng / Di?n tích m?t c?t [m/hr]

Flange/ m?t bích

M?t vành kim lo?i g?n ? ??u ?ng, có các l? nh? ?? b?t vít n?i các ?ng v?i nhau.

Flow rate / L?u l??ng

T?ng l??ng n??c ch?y trong m?t ??n v? th?i gian: Lit/ phut, m3/h, Gallon / phút)

GPM

Gallons / minute: t??ng ???ng v?i 3,785 lít/ phút.

In-line filter / L?c trên ???ng ?ng

Là m?t ki?u thi?t b? l?c mà ??u vào, ??u ra và tr?c c?a b? ph?n l?c ???c s?p x?p trên 1 tr?c th?ng.

Media filtration (depth filtration)/ L?c sâu/ l?c b?ng v?t li?u

V?t li?u (??t chu?n) ???c b? trí bên trong b?n l?c thành m?t l?p ?? dày có kh? n?ng l?c n??c. C?p l?c s? tu? thu?c kích th??c c?a v?t li?u và t?c ?? c?a ḍng chày trong b?n l?c.

Mesh

T?ng s? các l? l?c có trên m?t inch dài c?a b? m?t l?c

Micron

M?t ph?n tri?u c?a mét, c̣n g?i là micronmet. ?ây là ??n v? thông d?ng ?? bi?u th? kích th??c c?a h?t t?p ch?t.

Particle Size Distribution / S? phân b? theo kích th??c h?t

C?ng gi?ng nh? ch? s? tính m?t ?? (Number Density or Volume Density) ch? s? này cho bi?t c?p l?c nào là h?p lư nh?t ?? lo?i b? TSS (ch?t r?n không tan).

PPM

Parts per million – ph?n tri?u.

PSI

Pounds per square inch – ??n v? tính áp suát

Pre-filtration / s? l?c

Lo?i b? các t?p ch?t có kích th??c l?n tránh t?c ngăn cho các c?p l?c tinh.

Pre-treatment / X? lư tr??c

Quá tŕnh x? lư s? b? ngu?n n??c b?ng các ph??ng pháp hoá – lư.

pH

Ch? s? th? hi?n tính ki?m/ tính a xit c?a ngu?n n??c. (?ă có bài vi?t riêng v? pH)

Pore / L?, khe

Ch? th?ng trên v?t li?u l?c giúp cho ch?t l?ng/ khí có th? xuyên qua.

Potable water / N??c sinh ho?t

Là ngu?n n??c t? nhiên ho?c qua x? lư ??t tiêu chu?n s? d?ng cho ng??i và ??ng v?t, có th? u?ng ???c.

Pressure / Áp su?t

??i l??ng ??c tr?ng cho c??ng ?? l?c nén trung b́nh tác ??ng theo ph??ng vuông góc trên b? m?t v?t th?, ???c xác ??nh b?ng t? s? gi?a l?c phân b? ??u và di?n tích b? m?t b? tác ??ng. AS: p = F/S n?u l?c nén F phân b? ??u trên b? m?t S. Trong h? ??n v? SI, Áp su?t ?o b?ng paxcan (Pa), 1 Pa = 1 N/m^2. ??n v? ngoài h? c?a AS là bar, atmotphe, milimét thu? ngân (mmHg), kgl/cm2; 1 bar = 10^5 Pa; 1 atm = 101,325 Pa; 1 mmHg = 133,322 Pa; 1 mm H2O = 9,80665 Pa.

Pump (water pump) / B?m n??c

b?m ?? hút, ??y n??c. Có ba b? ph?n chính: ??ng c?, b? ph?n công tác, h? th?ng van và ?ng. Phân lo?i BN: Theo nguyên lí c?u t?o, có BN li tâm dùng cho c?t n??c cao; BN h?n l?u dùng cho c?t n??c v?a; BN h??ng tr?c và h??ng xiên dùng cho c?t n??c th?p; BN tuabin dùng ? su?i mi?n núi có ?? chênh n??c cao. Theo ngu?n ??ng l?c, có BN ?i?n dùng ??ng c? ?i?n; BN dùng ??ng c? n?; BN dùng n?ng l??ng gió, M?t Tr?i, vv.; BN dùng s?c ??ng v?t hay s?c ng??i nh? b?m l?c (b?m Japy) theo nguyên t?c b?m pít tông; BN dùng c?t n??c m?i dao ??ng nh? b?m n??c va. Theo ??c ?i?m l?p ??t, có BN t?nh t?i, c? ??nh t?i n?i l?p ??t; BN di ??ng trên máy kéo, thuy?n... BN hút n??c t?i ?a 10 m k? t? tr?c b?m ??n van ?áy. BN chuyên dùng ?? ??y n??c có ?? cao ??y n??c ??n hàng tr?m mét. ? Vi?t Nam, BN ???c dùng ph? bi?n trong s?n xu?t công nông nghi?p và ??i s?ng. Trong nông nghi?p, BN dùng ?? b?o ??m t??i, tiêu n??c ch?ng h?n, ch?ng úng cho cây tr?ng

Raw Water/ N??c thô

Ngu?n n??c ch?a qua b?t c? công ?o?n x? lư nào

Resevoir / B? ch?a

B? t? nhiên ho?c nhân t?o dùng ?? l?u gi?, ?i?u ti?t và ki?m soát n??c.

Screen filtration/ Sàng l?c

S? d?ng m?t t?m v?t li?u có các l? l?c ?? lo?i b? các h?t t?p ch?t trong n??c.

Sediments / C?n

Các h?t ? th? r?n lâu ngày k?t t?a xu?ng ???i ?áy c?a v?t ch?a n??c.

Sludge / Bùn

T?p h?p các lo?i c?n c?ng và m?m thu ???c trong quá tŕnh l?c.

Surface Water / N??c m?t

N??c t? nhiên l? thiên: Bi?n, h?, sông, su?i, ao, ??m …

TDS - Total Dissolved Solids

?ă có bài vi?t chi ti?t v? m?c này (T́m ki?m v?i t? khoá: “TDS là ǵ”).

Turbidity / ?? ??c

S? không trong su?t c?a ch?t l?ng do các h?t ch?t r?n hoà tan có kích th??c r?t nh?, không nh́n th?y b?ng m?t th??ng, gi?ng nh? khói trong không khí. ?? ??c ???c ?o b?ng cách chi?u ánh sáng xuyên qua m?u n??c.

Total Suspended Solids - TSS / T?ng ch?t r?n không tan

?o b?ng ppm. ??i chi?u v?i TDS

Viscosity / ?? nh?t

Là l?c c?n ??i v?i ḍng ch?y, ???c t?o ra b?i ma sát n?i t?i gi?a các phân t? c?a ch?t l?ng. (M2/sec)

Wastewater / N??c th?i

Là n??c ph? ph?m th?i ra sau quá tŕnh s? d?ng cho sinh ho?t, s?n xu?t, có ch?a các t?p ch?t hoà tan và không hoà tan

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!