Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Polypropylen (PP Mesh)

1318
com_content.article
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Polypropylen (PP Mesh)5.00 out of 50 based on 1 voters.


Màng PP (PP Mesh): là lo?i màng l?c lư t??ng phù h?p cho ?ng d?ng ti?n l?c ho?c l?c tách nói chung các lo?i dung môi, n??c tinh s?ch và dung d?ch ch?a t?p nhi?m vi sinh. PP Mesh ???c làm t? 100% v?t li?u s?i PP, có kh? n?ng ch?u nhi?t t?t.

+ ??c tính:

Là v?t li?u k? n??c (hydrophobic)

Có kh? n?ng ch?u nhi?t cao

+ ?ng d?ng:

Phân tích t?p nhi?m

Lo?i b? các c?n l?n

Thu h?i t? bào và các chu?i Protein

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!