Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish

Mixed Cellulose Ester (MCE)

1287
com_content.article
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Mixed Cellulose Ester (MCE)5.00 out of 50 based on 1 voters.


Màng MCE (Mixed Cellulose Ester): là lo?i màng l?c ???c c?u t?o t? h?p ch?t Cellulose Acetate và Cellulose Nitrate. Là lo?i màng tr? sinh h?c, nên MCE ???c coi nh? màng l?c chuyên dùng trong các ?ng d?ng phân tích và nghiên c?u.

Màng MCE có ??c tính m?m và b? m?t ??ng nh?t h?n các lo?i l?c nitrocellulose. ?? t??ng ph?n màu t?t cho phép xác ??nh t?p nhi?m d? dàng. Nhi?u k? thu?t ki?m tra vi sinh bao g?m b??c ??m khu?n l?c sau khi nuôi c?y ???c coi nh? Ph??ng pháp ??nh l??ng chu?n.

C?u t?o có chia ô v?i các ḍng k?  t? m?c không ??c và không ?c ch? s? phát tri?n c?a vi sinh, cách nhau 3.1mm cho phép thu h?i và ??m khu?n l?c d? dàng, k?t qu? không trùng l?p. Màng MCE màu tr?ng ???c dùng cho h?u h?t các ki?m tra vi sinh, màu ?en th??ng dùng v?i các ki?m tra khu?n l?c màu tr?ng mà không yêu c?u nhu?m màng.

Có th? l?a ch?n cung c?p kèm theo mi?ng hút ?m ho?c không.

+ ?ng d?ng:

L?c n??c, các hóa ch?t ??c bi?t và l?c d?ch ? nhi?t ?? cao 

?ng d?ng

Màu

Kích th??c l? l?c (µm)

Vi th?m tách DNA and proteins

Tr?ng

0.1

L?c vô trùng

Tr?ng

0.22

L?c vô trùng , ki?m soát khí, ki?m soát b?i, lo?i b? c?n

Tr?ng

0.3

L?c tách các dung d?ch, lo?i b? và phân tích c?n, phân tích vi sinh

Tr?ng

0.45

Nhu?m hu?nh quang vi sinh, ki?m soát h?t b?i

?en

0.45

Ki?m soát h?t b?i, lo?i b? c?n, phân tích vi sinh s?a, kh? n?ng gi? n?m men, m?c và t?o

Tr?ng

0.65

Ki?m soát không khí và h?t b?i, lo?i b? c?n

Tr?ng

0.8

Phân tích hu?nh quang, ki?m soát h?t c?n, ki?m soát không khí

?en

0.8

L?c tách d?ch

Tr?ng

1

Ki?m soát ch?t l??ng tank ch?a d?ch, ki?m soát d?ch l?ng, không khí và thu h?i – phân tích c?n

Tr?ng

3

Ki?m soát ch?t l??ng tank ch?a d?ch, ki?m soát d?ch l?ng, không khí và thu h?i – phân tích c?n

Tr?ng

5

Ki?m soát ch?t l??ng tank ch?a d?ch, ki?m soát d?ch l?ng, không khí và thu h?i – phân tích c?n

Tr?ng

8

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!