Hotline: 0904.754.399
Ti?ng vi?tEnglish
Material

Filtration Glossary

Sunday, 18 August 2013 11:08

1377
com_content.category
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Filtration Glossary5.00 out of 50 based on 1 voters.


 

Biological Oxygen Demand / Biochemical Oxygen Demand

Nhu c?u oxy sinh hoc là m?t ph??ng pháp ???c s? d?ng ?? qu?n lư ch?t l??ng n??c. Thông s? BOD th? hi?n t?c ?? tiêu th? o xy c?a các vi sinh v?t trong ngu?n n??c.

Back-flush/ Backwashh / X? ng??c

Ḍng n??c ch?y ng??c chi?u trong h? th?ng ?? ??y các t?p ch?t ?ă b? thu gi? trên b? m?t v?t li?u l?c. Quá tŕnh này giúp làm s?ch h? th?ng.

Read more...

 
 

Polypropylen (PP Mesh)

Friday, 25 November 2011 09:30

1318
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Polypropylen (PP Mesh)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PP (PP Mesh): là lo?i màng l?c lư t??ng phù h?p cho ?ng d?ng ti?n l?c ho?c l?c tách nói chung các lo?i dung môi, n??c tinh s?ch và dung d?ch ch?a t?p nhi?m vi sinh. PP Mesh ???c làm t? 100% v?t li?u s?i PP, có kh? n?ng ch?u nhi?t t?t.

Read more...

 
 

Nylon (Nylon Mesh)

Friday, 25 November 2011 09:26

1317
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Nylon (Nylon Mesh)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng Nylon Mesh: là lo?i màng l?c phù h?p v?i d?i r?ng các lo?i dung môi, có d?i mesh rating t? 10 -180um.

Read more...

 
 

Blotting Membrane (Bloting)

Friday, 25 November 2011 08:54

1316
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Blotting Membrane (Bloting)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng Blotting: ???c s? d?ng r?ng răi trong công ngh? sinh h?c nh? chuy?n Protein/DNA,RNA, Ph??ng pháp Westerns/Northerns/Southerns, Slot blots, ?i?m Protein, phát hi?n nucleic acid. Có nhi?u lo?i ?? l?a ch?n nh? màng chuy?n PVDF/Nylon, Màng Blotting Nitrocellulose/Nylon.

Read more...

 
 

Regenerate Cellluose (RC)

Friday, 25 November 2011 08:52

1315
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Regenerate Cellluose (RC)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng RC (Regenerate Cellluose): Màng Cellulose  tái sinh ???c làm t? v?t li?u cellulose tái sinh, gia c? l?c v?i các cellulose không d?. Là lo?i màng ?a n??c, có kh? n?ng ch?u dung môi t?t.

Read more...

 
 

Polyvinylidene Fluoride (PVDF)

Monday, 21 November 2011 09:58

1293
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Polyvinylidene Fluoride (PVDF)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PVDF (Polyvinylidene Fluoride): lo?i màng vi l?c, n?ng l??ng liên k?t b? m?t th?p, ?n ??nh, có b?n ch?t k? n??c.

Read more...

 
 

Polyfluortetraethylene (PTFE)

Monday, 21 November 2011 09:57

1292
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Polyfluortetraethylene (PTFE)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PTFE (Polytetrafluorothylene): là lo?i v?t li?u m?i, m?t lo?i vi màng ???c cán m?ng t? s?i và gi?y. ?ng d?ng r?ng răi cho các ngành công nghi?p, hóa sinh, ?i?n t?, v?t li?u PTN….s?n xu?t d??c ph?m, n??c tinh s?ch, th?c ph?m ?? u?ng, hóa ch?t và l?c khí cho các tank lên men trong công nghi?p…

Read more...

 
 

Polypropylen (PP)

Monday, 21 November 2011 09:56

1291
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Polypropylen (PP)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PP  (Polypropylene): ???c c?u t?o t? v?t li?u PP nguyên ch?t v?i các l? l?c h?p  th?. Lo?i màng này có ph? t??ng thích hóa ch?t r?ng thích h?p dùng l?c các m?u n??c và dung môi h?u c?.

Read more...

 
 

Polyethersulfone (PES)

Monday, 21 November 2011 09:54

1290
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Polyethersulfone (PES)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PES (Polyethersulfone): là lo?i màng ?a n??c ???c c?u t?o t? v?t li?u PES polymer. V?i c?u trúc l? l?c ??i x?ng, cho phép l?u gi? nhi?u các h?t, t?c ?? l?c cao h?n các lo?i v?t li?u khác, ??ng th?i có ??c tính k?t g?n Protein và ho?t ch?t d??c th?p.

Read more...

 
 

Polycarbonate (PC)

Monday, 21 November 2011 09:53

1289
com_content.category
(2 votes, average 5.00 out of 5)
Polycarbonate (PC)5.00 out of 50 based on 2 voters.


Màng PC (Polycarbonate): ???c ch? t?o t? màng PC m?ng ch?t l??ng cao. Màng PC có b? m?t ph?ng, m?m m?n, ???c ??nh d?ng v?i các kích th??c l? xác ??nh, t?c ?? ḍng cao và kh? n?ng ch?ng ch?u nhi?t, hóa ch?t t?t. Màng PC thích h?p cho vi?c phát hi?n, xác ??nh các h?t c?n trong dung d?ch ?n ṃn.

Read more...

 
 

Page 1 of 2

T́m ki?m s?n ph?m
Hàng có s?n trong kho!
Giá t?t khi mua s? l??ng l?n!